Español   Català   

Política de privacitat

 
1. Ús i tractament de dades de caràcter personal
 
GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. l'informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través de la website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers titularitat de GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L., les dades de la qual consten a l'encapçalament.
 
Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si s’escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de GESTIÓ i ESTRATÈGIES D'OCI S.L. a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L.
 
Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca de cumplimentació dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.
 
El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. o mitjançant el correu electrònic info@netegesbada.com.
 
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
 
2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L.
Atès el caràcter confidencial de la informació, Vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho haurà de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.
 
L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic info@netegesbada.com.
 
3. Mesures de seguretat
 
GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.
 
L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i totalment fiables i que GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari ) de l'usuari.
 
4. Menors d'edat
 
En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.
 
GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. no respon de les dades de menors que sense poder conèixer GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.
 
5. Modificació de la política de privacitat
 
GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.
 
6. Legislació aplicable
 
Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.